Privacybeleid

CELINE DE ROECK vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en hun klanten zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld. 

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

 • Identificatie

CELINE DE ROECK (tevens handelend onder de commerciële naam “CELINE DE ROECK”), een besloten vennootschap onder de wetten van Engeland en Wales, met geregistreerd bureau in 71-75 Shelton Street, London, United Kingdom, WC2H 9JQ met bedrijfsnummer 13129225.

E-mailadres: hello@célinederoeck.be

 • Persoonsgegevens die worden verwerkt

CELINE DE ROECK verzamelt enerzijds de persoonsgegevens die door haar klanten werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die CELINE DE ROECK verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer,…)
 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies)

CELINE DE ROECK verzamelt anderzijds ook publieke gegevens (i.e. Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, gegevens die door klanten zelf publiekelijk werden gemaakt).

 • Rechtsgrond

Algemeen

CELINE DE ROECK verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Identificatiegegevens en wachtwoorden tot de interne systemen van de klant
 1. Om onze dienst te kunnen verstrekken

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

 • Elektronische identificatiegegevens
 1. Voor de werking van de website 

Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. 

 • Rechten

De rechten van de klanten (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,
 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,
 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,
 • Vragen dat de persoonsgegevens worden verwijderd,
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hello@célinederoeck.be.

CELINE DE ROECK wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 2 274 48 00 of Fax +32 2 274 48 35, contact@adp-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact. Het op te geven e-mailadres is hello@célinederoeck.be.

 • Bewaringstermijn gegevens 

CELINE DE ROECK bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Doeleinden”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan CELINE DE ROECK de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar. 

 • Beveiliging gegevens

CELINE DE ROECK neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien de klant de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met hello@célinederoeck.be.

CELINE DE ROECK heeft volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van de gegevens:

 • Beveiligd CRM systeem;
 • Delen van de gegevens met derden 

CELINE DE ROECK zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

CELINE DE ROECK garandeert de beveiliging van de gegevens in hoofde van haar medewerkers en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers en onderaannemers van CELINE DE ROECK gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

Indien het noodzakelijk is dat CELINE DE ROECK in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat CELINE DE ROECK de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer CELINE DE ROECK hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door CELINE DE ROECK beheerd worden. CELINE DE ROECK is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

 • Vragen 

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij dan door een e-mail te sturen naar hello@célinederoeck.be.

Scroll naar boven