Algemene voorwaarden (versie 20/10/2023)

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Voorwaarden: de voorwaarden als hierna vermeld. 

Dienst(en): All-in lancering, online marketing en strategie, kortom de Dienst opgenomen in de Offerte of bijzondere samenwerkingsovereenkomst

Dienstverlener: een besloten vennootschap onder de wetten van Engeland en Wales, met geregistreerd bureau in 71-75 Shelton Street, London, United Kingdom, WC2H 9JQ met bedrijfsnummer 13129225 hier vertegenwoordigd door haar bestuurder Céline De Roeck. 

Offerte: Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media, bijzondere samenwerkingsovereenkomst of e-mail)

Online Dienst: online cursus, online workshop, e-book, etc. (i.e. digitale inhoud conform artikel 1701/1,1° O. BW)

Opdrachtgever: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en een Dienst of Online Dienst heeft afgenomen.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Opdrachtgever na aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever (inclusief onderhavige Algemene Voorwaarden)

Artikel 1: Werkwijze 

De leveringstermijn voor de Diensten alsook alle afspraken rond timing zullen worden opgenomen in de Offerte of een bijlage van de Offerte. Indien er voorschot dient te worden betaald, zullen de Diensten pas aanvangen na betaling van voornoemd voorschot.

Eenzelfde 1 op 1 (online) afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt meegedeeld. Partijen plannen dan, in onderling overleg, een nieuwe afspraak in. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde afspraak meermaals wenst te verzetten of de afspraak niet tijdig annuleert, zal deze afspraak/sessie worden afgetrokken van het aantal afspraken zoals voorzien in de Overeenkomst. Mits betaling van een vergoeding ten bedrage van 150 EUR, kan deze niet tijdig geannuleerde afspraak alsnog worden ingepland. Alle afspraken, zoals voorzien in de Overeenkomst, dienen binnen de duurtijd van de Overeenkomst plaats te vinden. 

Bijkomende bepalingen inzake online marketing en strategie en all-in lanceringen

De forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Opdrachtgever verschuldigd, niettegenstaande het al dan niet tijdig verlenen van feedback door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is ertoe gehouden de nodige feedback over te maken, zoals onderling door Partijen afgesproken, van Dienstverlener, doch nalaten deze tijdig over te maken binnen de door Dienstverlener vooropgestelde termijn heeft niet gevolg dat de volledige forfaitaire prijs niet integraal verschuldigd is door de Opdrachtgever.

Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan feedback van de Opdrachtgever heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van Dienstverlener noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Dienstverlener vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever stelt indien nodig het materiaal voor de uitvoering van de diensten ter beschikking van de Dienstverlener (toegang tot systemen en geschreven informatie, de nodige toegangscodes, e-mailadressen,…). 

Bijkomende bepalingen inzake Online Diensten

De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Opdrachtgever  enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

Wanneer de Opdrachtgever zou handelen in strijd met de Overeenkomst, de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Notion templates en alle aangeleverde informatie, in de meeste ruime zin, door de Dienstverlener mag onder geen enkel beding worden gedeeld met derden. Bij vermoeden van een inbreuk zal de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 15.000 EUR. De voormelde schadevergoeding kan worden vermeerderd met het bedrag van de reëel geleden schade door de Dienstverlener.

Artikel 2: Duur – beëindiging – verbreking 

De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde duur zoals vermeldt in de Offerte en treedt in werking op datum van de eerste vergadering met de beide partijen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord. 

Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Dienstverlener niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Overeenkomst. 

In het geval dat een partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. 

De Opdrachtgever blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Opdrachtgever alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de overeenkomst, in volgende gevallen: 

  • Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of 
  • Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn. 
  • Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief: 
  • een aangetoonde inbreuk op de vertrouwelijkheidsclausule (confidentialiteit);
  • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten; het niet aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving; 
  • Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij; 
  • Ondanks ingebrekestelling door de Dienstverlener omtrent de betaling van de factuur (facturen). Bovenstaande geldt onverminderd het recht van de benadeelde partij om nog schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 3: verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen 

Artikel 3.1 – verplichtingen en verantwoordelijkheden van de dienstverlener 

De Dienstverlener verbindt er zich toe de nodige zorg en ijver aan de dag te leggen om in staan voor kwalitatieve dienstverlening. De Dienstverlener is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in het geval de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de opdrachtgever niet alle knowhow en andere benodigde informatie meedeelt of bezorgt, ook confidentiële, die de dienstverlener nodig heeft voor de vervulling van zijn opdrachten. 

Artikel 3.2 – verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever 

De Opdrachtgever heeft het recht om de werken te controleren. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de autonomie waarin de Dienstverlener het werk verricht. Kosten van zulke controles zijn steeds ten laste van de Opdrachtgever. 

De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle nodige materialen, toegangen alsook gegevens van contactpersonen met de dienstverlener te delen. Daaronder valt, maar is niet beperkt tot, het toegang geven tot de sociale media kanalen, e- mailprogramma’s, websitesystemen, graphisch design programma’s en het bezorgen van professioneel beeldmateriaal en een huisstijl om mee te werken. 

De Opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht door de aanlevering van materiaal (zoals: logo’s, foto’s, muziek…) en vrijwaart de Dienstverlener van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik ervan. Bijvoorbeeld, indien de Dienstverlener moet overgaan tot adaptaties van bestaande beelden of ander materiaal, verzekert de Opdrachtgever dat zij over alle rechten beschikken om dit uit te voeren.

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

Gelet op de aard van de dienstverlening is de Dienstverlener gebonden tot een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Elke contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot een vergoeding van de directe schade geleden en bewezen door de Opdrachtgever, als een onmiddellijk en direct gevolg van het opzettelijk wangedrag van de Dienstverlener of zijn personeel, onderaannemer, mandataris of uitvoeringsagent dat betrekking heeft op de uitvoering van de betrokken dienstverlening. 

De aansprakelijkheid van de dienstverlener hoe ernstig de fout ook is, behalve in geval van bedrog, beperkt is tot schade waarvoor zij aansprakelijk is. 

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onrechtstreekse schade. Met andere woorden: financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreekse of onmiddellijke gevolg zijn van een tekortkoming van de dienstverlener onder meer de winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van materieel, het verlies van de verhoopte winst van cliënteel of besparingen. 

De Opdrachtgever zal de Dienstverlener verdedigen en vrijwaren van en tegen alle verlies, vorderingen, schade of aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit vorderingen van een derde partij tot stand gekomen met betrekking tot de dienstverlening van de dienstverlener en de opdrachtgever vergoedt de Dienstverlener voor alle kosten die opgelopen zijn in het kader van dergelijke vorderingen of handelingen. 

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst. 

Artikel 5: Vergoeding 

Dienstverlener zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of de prijs in regie zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst.  

Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Opdrachtgever kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Dienstverlener met dien verstande dat als er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 75,00 EUR.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te protesteren binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. 

In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Dienstverlener om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Opdrachtgever. 

Daarnaast is Dienstverlener bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Opdrachtgever op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. 

Artikel 6: Onafhankelijkheid en rapportering 

De opdracht van de Dienstverlener wordt in volkomen onafhankelijkheid uitgeoefend, volgens de eigen professionele inzichten van de Dienstverlener, doch met respect voor de strategie, de bedrijfscultuur en de gestelde objectieven van de Opdrachtgever. 

Er bestaat tussen de Dienstverlener en Opdrachtgever geen enkele gezagsverhouding en de wederzijdse informatiestroom die op periodieke basis zal worden tot stand gebracht, is louter ingegeven door de bekommernis voor een goede communicatie en door de behoefte aan informatie nodig voor de strategische besluitvorming rond de uitvoering van de opdracht. Partijen verklaren dan ook uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is, noch kan worden en dat geen van de partijen rechten kan putten of plichten kan opgelegd worden op grond van de wetgevingen inzake arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid of op grond van de fiscale wetten en besluiten die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. 

Artikel 7: verantwoordelijkheid 

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is strikt beperkt tot de hem toevertrouwde taken. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de Opdrachtgever in de haar toevertrouwde opdracht, noch voor vergissingen, fouten of vergetelheden in de uitvoering bewerkstelligd door de Opdrachtgever of door een derde. 

De Dienstverlener zal de werkzaamheden met betrekking tot de opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen en voorschriften terzake. 

Indien de Dienstverlener fouten ontdekt in documenten door de Opdrachtgever of door derden opgesteld, zal hij de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. 

De Dienstverlener dient bij de uitvoering van het werk te handelen met de vereiste zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, zowel ten aanzien van de persoon van de Opdrachtgever en diens goederen als ten aanzien van derden. 

Artikel 8 – eigendomsrechten/auteursrechten 

Inzake Online Diensten 

Door een Online Dienst aan te kopen aanvaardt de Opdrachtgever dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Dienstverlener en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Opdrachtgever mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Opdrachtgever enkel aangewend worden voor privédoeleinden en binnen de eigen onderneming.

Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 

Inzake alle overige Diensten

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en know-how) verkregen of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst (de “Intellectuele Eigendom”), aan Dienstverlener zullen blijven toebehoren. 

Dienstverlener geeft de Opdrachtgever toelating (i.e. een gebruikslicentie) om de finale afgeleverde beelden en content, geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren:

  • Eigen website
  • Eigen sociale media kanalen
  • Nationale reclamecampagnes

Dienstverlener behoudt alle overige rechten.

Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België overgedragen. De Opdrachtgever mag deze rechten exploiteren maar niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de gebruikslicentie van de aldus verleende intellectuele rechten. De Opdrachtgever ontvangt deze licentie voor de volledige duur van de bescherming van de Intellectuele Eigendom en pas nadat zij al haar facturen (i.e. Offerte en bijkomende kosten) aan Dienstverlener heeft voldaan.

De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst. 

De Dienstverlener behoudt het recht om (delen van) de afgeleverde beelden/werk te gebruiken voor zijn portfolio, vermelding op website, prospectering van andere klanten, sociale media… evenwel zonder dat bedrijfsgeheimen worden gedeeld.

In de voorbereiding van de tot stand gekomen drafts en ontwerpen blijven eigendom van de Dienstverlener.

ARTIKEL 9 – Confidentialiteit en GDPR 

Het is de Dienstverlener uitdrukkelijk verboden, behoudens uiteraard uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, enige confidentiële informatie met betrekking tot de Opdrachtgever aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken. 

Alle informatie, gegevens, nota’s, brieven, bestanden, diskettes, dossiers, software en/of gelijk welk document en/of materiaal voorbereid door de Dienstverlener in uitvoering van of in het bezit van de dienstverlener gekomen tijdens de onderhavige overeenkomst, die verband houden met de zaken van de Opdrachtgever, haar klanten en/of haar personeel (hierna aangeduid als “VERTROUWELIJKE INFORMATIE”) kan zonder meer gebruikt worden door de Opdrachtgever en blijft uitsluitend haar eigendom. 

De Dienstverlener is niet gerechtigd enig afschrift of kopie van de vertrouwelijke informatie, onder welke vorm ook, te nemen of te behouden na de beëindiging van de onderhavige overeenkomst. Alle mogelijke titels en/of intellectuele rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de Vertrouwelijke Informatie behoren de opdrachtgever toe en blijven de uitsluitende eigendom van deze laatste. 

Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel in de loop van de overeenkomst als na de beëindiging of het verstrijken ervan. Als confidentiële informatie worden in het bijzonder beschouwd, zonder dat deze opsomming evenwel limitatief is: de handelsgeheimen, de productiemethode, de strategische plannen en de klantenlijsten, ongeacht of de betrokken informatie al dan niet uitdrukkelijk door de opdrachtgever als confidentieel werd aangewezen. Wordt niet als confidentiële informatie beschouwd, alle publiek gekende en openbaar gemaakte informatie. 

Artikel 10: Wijzigingen 

Indien er wijzigingen aangebracht worden aan de omschreven opdracht, die resulteren in meerwerk, zal dit meerwerk doorgerekend worden mits partijen een schriftelijk akkoord hierover hebben gesloten. 

Artikel 11: Kennisgevingen 

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van de overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren via e-mail aan de adressen in de overeenkomst vermeld, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per e-mail, behoudens anders bepaald in onderhavige overeenkomst. 

Kennisgevingen zullen worden geacht te zijn gedaan vanaf het versturen van de desbetreffende e-mail. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat kennisgevingen uitsluitend elektronisch kunnen plaatsvinden. 

Artikel 12: Splitsbaarheid – Onafhankelijkheid van de bepalingen 

Indien enig deel of enige clausule van de overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. 

Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden. 

Artikel 13: Overeenkomst 

De overeenkomst vertolkt alle intenties van de partijen en treedt in de plaats van alle vroegere documenten, brieven, besprekingen en andere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten. 

Eventuele aanvullingen of wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door de partijen schriftelijk overeengekomen en geldig ondertekend worden. 

Elke brief, aangetekende brief of notificatie zal geschieden op het adres van de partijen vermeld in de overeenkomst. Indien het adres wijzigt, zullen partijen elkaar onmiddellijk van deze adreswijziging op de hoogte brengen. 

Nietigheid van een beding van de overeenkomst, heeft nooit tot gevolg dat de gehele overeenkomst nietig is. Indien een beding toch nietig verklaard zou worden door een gerechtelijke instantie, komen partijen overeen dit beding zodanig aan te passen dat het niet meer behept is met een nietigheid. 

Indien een partij nalaat één van haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten te doen gelden, zal dit niet als afstand van dit recht en geenszins als een uitbreiding of wijziging van de rechten van de andere partij kunnen worden beschouwd. Indien een partij verzaakt een recht te doen gelden m.b.t. het in gebreke blijven van de andere partij om aan een of andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting te voldoen, kan de verzaking aan dit recht niet worden beschouwd als een verzaking aan een recht m.b.t. een later in gebreke blijven m.bt. dezelfde of andere verplichting. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht – geschillenregeling 

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de zetel van de Opdrachtgever. 

Scroll naar boven